Courses

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ Khmersren.com
เว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนหลายๆ ภาษาท่านสามารถเลือกชมสื่อการเรียนภาษาได้ตามรายการข้างล่าง, ซื้อเอกสารประกอบสื่อเหล่านี้ หรือ สมัครเรียนภาษา(ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์)

หากความข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ในเฟซบุคส์ ดังรายการต่อไปนี้
Facebook Fan Page : khmersren.com(สำหรับเรื่องทั่วไป, การสั่งซื้อสื่อ)
Facebook Group : เรียนภาษาเขมรกับ khmersren.com (สำหรับการเรียนภาษาเขมร)
Facebook Group : เรียนภาษาอังกฤษกับ khmersren.com (สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ)

1. ภาษาอังกฤษ​
EN011T ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐาน
[ตัวอย่างวิดิโอ]EN006 Essential Grammar in Use

2. ​ภาษาเขมร
KH202T การอ่านภาษาเขมร
KH112T ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน

[สื่อเสริม] KH103T เรียนภาษาเขมรจากโฆษณา
[สื่อเสริม] KH104T เรียนภาษาเขมรจากเพลง
[สื่อเสริม] KH204T ฝึกอ่านภาษาเขมรจากหนังสือเรียนประถม 1
[สื่อเสริม]KH201T การอ่านภาษาเขมร
[สื่อเสริม]KH110T ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

3. ​ภาษาเวียดนาม
[ร่าง] VN101T การอ่านภาษาเวียดนาม
[ร่าง] VN102T Vietnamese Basic Course 1

4. บัตรคำโปรแกรม Anki​
4.1 The Wizard of Oz
4.2 EN006 Essential Grammar
4.3 KH112T ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
4.4 KH202T การอ่านภาษาเขมร
4.5 JP103T ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน